Nawigacja

Dokumenty

Historia

Początki szkoły sięgają 1929 roku. Wtedy była to ośmioklasowa szkoła z salą do muzyki i rysunków oraz kuchnią do nauki, do tego klasą do zajęć praktyczno- technicznych, boiskiem sportowym i salą gimnastyczną.

Po wojnie rozpoczęła ona swoją działalność 1 września 1946 roku w solidnym, dużym, poniemieckim budynku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był pan Roman Popadyniec, wspaniały pedagog i miłośnik młodzieży.

Początki pracy szkoły były bardzo trudne. Do sześciu oddziałów zapisanych zostało 65 dzieci w wieku 7-15 lat. Liczna grupa przerośniętej młodzieży ze względu na minione lata wojny musiała uczyć się w klasach młodszych. Zdolniejsi z nich już po kilku miesiącach nauki przesuwani byli do klas starszych. Dzieci nie miały ani podręczników, ani zeszytów. Maluchy uczyły się pisać abecadła na odwrocie starych, poniemieckich druków. Spora garstka z uwagi na złe warunki materialne rezygnowała z nauki. Personel oprócz wyżej wymienionego kierownika składał się z dwóch niewykwalifikowanych nauczycieli, którymi byli: p. M. Świderska i p. S. Głębocki, a od II półrocza zatrudniony został także p. Z. Zimmer. Po roku wytężonej pracy, kolejny rok szkolny, tzn. 1947/48 był już okresem o wiele łatwiejszym. Utworzono kolejny, siódmy oddział klasowy. Poziom wieku w poszczególnych klasach w miarę wyrównał się. Dzieci zaopatrzone zostały w zeszyty i niektóre podręczniki szkolne. Powiększyło się także grono nauczycielskie. Pracę podjęli p. B. Łuczyński, p. W. Grządko oraz dwie nauczycielki, które uczyły języka angielskiego. Nauczyciele zaczęli także podnosić swoje kwalifikacje  pedagogiczne poprzez czynny udział w organizowanych dla nich w Jeleniej Górze kursach i konsultacjach.

Na początku lat pięćdziesiątych nauczyciele zatrudniani w szkole składali ślubowanie służbowe następującej treści:

                "Ślubuję uroczyście, na powierzonym mi stanowisku urzędowym szczególnie w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży, przyczynić się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej, której wierności zawsze dochowam, umacniać w młodzieży poszanowanie prawa i wierność dla Ludowego Państwa Polskiego, obowiązki mojego urzędu wypełniać gorliwie i sumiennie, ściśle przestrzegać obowiązujących mnie przepisów i stosować się do zarządzeń władz szkolnych, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

Nadzór nad szkołą od momentu utworzenia placówki sprawowało Kuratorium Okręgu Wrocławskiego z Inspektoratem Oświaty w Zgorzelcu. Z chwilą utworzenia zbiorczych szkół gminnych, tj. w 1976 roku, szkoła podlegała pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Węglińcu do końca 1984 roku. Przez kolejne lata do roku 1990 pieczę nad instytucją sprawował Inspektorat Oświaty i Wychowania w Węglińcu, a od 1990 roku Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie istniała jako samodzielna placówka oświatowo - wychowawcza. Od 1 stycznia 1992 roku, uchwałą nr 83/91 z dnia 21 października 1991 roku Rada Miejska w Węglińcu dobrowolnie przejęła prowadzenie szkoły, a burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec miesiąc później tj. 30 listopada 1991 roku zawarł porozumienie z Kuratorem Oświaty w Jeleniej Górze dotyczące prowadzenia przez Zarząd Gminy i Miasta , szkół na terenie gminy.

Od  1 września  1999  roku  przekształcono  SP w Czerwonej  Wodzie  w  sześcioletnią  SP  o  strukturze  organizacyjnej  klas  I-VI.

                Szkoła mieści się w poniemieckim budynku, zbudowanym z czerwonej cegły o solidnych, grubych murach. Gmach ten usytuowany jest niemalże w centrum wioski. Powierzchnia budynku wynosi 950 m . Wyróżnić w nim można część podziemną, parter i pierwsze piętro. W części podziemnej znajdują się pomieszczenia gospodarcze, szatnie, kotłownia. Na parterze ulokowane jest nauczanie zintegrowane, a więc klasa O, I, II, III i biblioteka. Oprócz tego znajduje się tutaj sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora szkoły. Na piętrze są następujące gabinety przedmiotowe: matematyczny, przyrodniczy, humanistyczny, informatyczny, języka angielskiego i niemieckiego.

Nasza szkoła od lat była nie tylko instytucją dydaktyczno - wychowawczą, ale również kulturalną, od lat skupiało się w niej życie kulturalne naszej miejscowości.

Od 1947 roku do 1956 w szkole organizowane były kolonie letnie dla dzieci pracowników przedsiębiorstw budowlanych z Warszawy. Po dwudziestu latach w 1976 roku ponownie szkoła stała się miejscem wypoczynku letniego, ale tym razem dla dzieci z Górnego Śląska.

W  szkole  początkowo mieściła się  ochronka dla dzieci, a od września 1960 roku   rozpoczęło swoją działalność przedszkole. Organizowały je panie Cecylia Sołtys oraz Józefa  Górska. Mieściło się ono w dwóch salach na parterze. Stołówka zaś i kuchnia znajdowały się w piwnicy. W roku 1971 przedszkole  przeniesiono do budynku przy ulicy Kościuszki 4. 

Kuchnia  i  stołówka  funkcjonowały w szkole do 1995 roku.

W latach 70. kierownictwo szkoły umożliwiło repatriantom ze Wschodu, którzy nie mieli ukończonej szkoły podstawowej, uzupełnienie edukacji na poziomie podstawowym organizując  szkołę wieczorową.

Na przełomie lat 70. i 80. zorganizowano w naszej placówce szkołę rolniczą przysposabiającą do zawodu, tzw. SPR, która dała możliwość uzyskania kwalifikacji rolniczych.

Od 1975 roku do 1 września 1987 roku, szkoła była siedzibą Biblioteki Publicznej. Następnie bibliotekę przeniesiono do budynku przy ulicy 3 Maja, a 1992 r. do budynku przy ulicy 5 Grudnia. Od 10 października 2000 roku na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu, Biblioteka Publiczna powróciła do szkoły podstawowej.

W latach 70. i 80. szkoła była  miejscem prężnie działających drużyn zuchowych i harcerskich, prowadzonych  przez nauczycieli: Czesłwę  Grześków, Teresę Zubel, Krystynę Papla.  Wszystkie dzieci by umundurowane, a klasy różniły się kolorami chust i beretów. Zajęcia  dydaktyczne w klasach młodszych prowadzone były wówczas na wzór  zbiórek zuchowych. W klasie trzeciej  uroczysta obietnica zuchowa wieńczyła nauczanie systemem zuchowym.

Na przestrzeni lat zmieniała się Polska, nasz region, a także sama szkoła adaptowana wciąż do nowych potrzeb i oczekiwań uczniów.

W szkole  do  czerwca 1953 roku księża przyjeżdżający z Węglińca uczyli  dzieci religii. Po wielu latach  nauczanie religii wróciło do szkoły w 1990 roku i prowadzone było przez  księdza  Stanisława  Zająca  i  mimo obecności w naszym środowisku dzieci  odmiennych przekonań , to na tle religijnym nie było nigdy konfliktów.

Szkoła użyczała swoich pomieszczeń innym podmiotom, np.: w 1982 roku do szkoły przeniesiono Ośrodek Zdrowia  na czas remontu budynku przy ulicy 5 Grudnia. Zajmował on dwie sale na parterze i był oddzielony  od innych pomieszczeń szkolnych  ścianą zrobioną  z elementów  drewnianych.

Pomieszczenia naszej szkoły  od lat były lokalami  wyborczymi  na czas referendum czy też wyborów samorządowych bądź   wyborów do sejmu i senatu .

Od 1992 roku, kiedy   wprowadzono zwyczaj Opłatka Gminnego, szkoła była współorganizatorem i miejscem, gdzie organizowano spotkania opłatkowe dla mieszkańców Czerwonej Wody.

Ambasadorem krzewienia kresowej kultury w regionie jest zespół " Podolanie", to właśnie nasza szkoła, od 1997 roku stała się miejscem spotkań członków tego zespołu.

W szkole  też spotykało się Towarzystwo Diabetyków.

Nasza szkoła była miejscem, gdzie odbywały się wyjazdowe Sesje Rady Gminy, a w 2003 roku miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Do naszej gminy w grudniu 2002 przybyli repatrianci z Kazachstanu - dziewięć osób. Dyrektor szkoły już w pierwszych dniach stycznia 2003 r. zorganizowała dla  przybyłych dzieci indywidualną naukę języka polskiego, a dla dorosłych kursu języka polskiego. Zapewniliśmy repatriantom podstawowe podręczniki do nauki historii Polski, literatury itp.

Szkoła jest instytucją otwartą, która współpracuje w środowisku z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Klubem Sportowym. Przy szkole natomiast działa Uczniowski Klub Sportowy - Sekcja Zapaśnicza, którego członkowie zdobywają znaczące miejsca w turniejach regionalnych i ogólnopolskich. 

W szkole od 2000 r. prowadzi działalność świetlica środowiskowa, która opiekuje się dziećmi w godzinach popołudniowych. Swoje funkcjonowanie rozpoczynała ona w wybudowanym w 1936 roku budynku gospodarczym, mieszczącym się obok szkoły, a latach 1993-94 przebudowanym przez młodzież KSM i adaptowanym do potrzeb świetlicy.

 

Pomieszczenia szkolne:

 

W pomieszczeniach piwnicznych mieściła się  kuchnia oraz pracownia wychowania technicznego, która   w latach 90. została przeniesiona do sali na piętrze.  W szkole na parterze przez pewien okres była świetlica, pełniąca rolę stołówki.

Przez wiele lat na piętrze mieścił się gabinet lekarski i była zatrudniona pielęgniarka szkolna.

Na piętrze też znajdował się gabinet fizyczno - chemiczny dostosowany do przeprowadzania doświadczeń. Jednak po reformie oświaty i zmianie programu nauczania, został zlikwidowany, a w jego miejsce powstała sala komputerowa.

W lutym 2003 roku pomieszczenia na piętrze, w których mieściła się biblioteka szkolna, wyremontowano i  przeznaczono na pracownię komputerową. Natomiast bibliotekę szkolną przeniesiono do pomieszczeń na parterze. Od początku istnienia szkoły funkcjonowała biblioteka szkolna, a w pewnym okresie były nawet dwie, szkolna i publiczna. Szkolna udostępniała swoje zbiory w godzinach lekcyjnych, a publiczna natomiast w godzinach popołudniowych.

Szkoła może poszczycić się kontaktami z obywatelami Niemiec -  byłymi mieszkańcami  Czerwonej Wody. Początkowo były to spotkania drużyn piłkarskich, a od 2000 r. są to spotkania byłych i obecnych mieszkańców Czerwonej Wody.

W ostatnich latach obraz szkoły bardzo się zmienił. Wymieniono kanalizację wodną i ściekową jesienią 2002 roku. Częściowo wymieniono okna, odnowiono parkiet w sali gimnastycznej, wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania-jesienią 2003; wymieniono instalację elektryczną w wielu klasach, na korytarzach a  w sali komputerowej

zamontowano dodatkowe zabezpieczenia.

W roku szkolnym 2003/04 rodzice pomalowali i odnowili 5 klas, pomogli też przy malowaniu korytarzy. Podjęliśmy również trud oczyszczenia cegieł- tworzących odrzwia  na korytarzach  szkolnych - z farby olejnej.

W czasie wakacji 2003 roku wykonaliśmy parking co umożliwiło rodzicom i pracownikom szkoły bezpieczne parkowanie. 

Dyrektor Szkoły nawiązała współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  Warszawie i na jej zlecenie szkoła organizowała kursy dla rolników i bezrobotnych w zakresie dostosowania polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej. Za wypracowane w ten sposób pieniądze  zakupiono  do szkoły jedenaście nowych  komputerów.

W zamierzeniach na przyszłość w sferze dydaktycznej planujmy zaopatrzenie gabinetów w sprzęt audiowizualny oraz doposażenie w pomoce naukowe, stworzenie gabinetu językowego, skomputeryzowanie biblioteki.

W sferze gospodarczej planujemy wymianę drzwi wejściowych, , naprawienie ogrodzenia, założenie alarmu w szkole, oraz zagospodarowanie strychu szkoły.       

 

Uczniowie

Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów na przestrzeni lat przedstawia  poniższa tabela.

 

 

Rok

szkolny

 

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

Rok

szkolny

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

 

 

1946/47

1947/48

1948/49

1949/50

1959/60

1969/70

1979/80

1989/90

1990/91

 

 

65

139

174

190

291

280

190

207

217

 

 

4

4

6

6

15

14

8

8

10

 

 

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1998/99

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2003/2004

 

 

222

216

225

218

230

193

168

167

168

 

 

10

11

12

12

13

11

8

7

7

 

 

      

 

Dyrektorzy szkoły  w latach  1945 - 2004

Roman  Popadyniec  od  14  maja 1946 r  do  września  1949

Edmund  Fiszer  od  września 1949  do sierpnia  1950

Jerzy Świderski od  września 1950 do sierpnia 1952

Stanisław Głębocki od września  1952 do sierpnia 1955

Franciszek Górski od września 1955  do sierpnia 1958

Roman Popadyniec od września 1958 do sierpnia 1962

Zdzisław Biskupski od września 1962 do sierpnia 1965

Alfred Janicki od września 1965 do sierpnia 1967

Lucjan Cader od września 1967 do czerwca 1973

Andrzej Jurczak od września 1973 do pażdziernika 1974

Bronisława Chmielowska od listopada 1974 do 31 sierpnia 1984

Szymon Karolak od  1 września 1984 do 30. wrzesnia 1984

Anna Dudarz od 1 października 1984 do 31 sierpnia 1992

Czesława Grześków od 1 września 1992 do 31 sierpnia 2002

Danuta Grabowska od 1 września 2002

 

 

Nauczyciele zatrudnieni w latach

1945 – 2003

 

 

Popadyniec Roman

Durlit Stanisław

Zimmer Zenon

Łuczyński Bronisław

Prałat Róża

Głębocki Stanisław

Markowski Zbigniew

Maciejewski Albert

Szymańska Maria

Biskupski Zdzisław

Urbański Stanisław

Bigaska Maria

Bordyńska Danuta

Grześkowiak Eleonora

Kurżyńska Stanisława

Gumieniak Zdzisław

Świderska Maria

Gumieniak Jadwiga

Wasylik Genowefa

Błońska Bronisława

Szydłowska Danuta

Sroczek Maria

Chmielowska Bronisława

Dudarz Anna

Cader Władysława

Cader Lucjan

Sołtys Kazimierz

Janicki Alfred

Bełcik Mirosława

ks. Jerzy Hoffman

Józef Otton

Zjawin Władysława

Gadżała-Zator Janina

Michałek Czesław

Łuczyńska Zofia

Grela Genowefa

Żyrałko Zbigniew

Sawa Maria

Sawa Edward

Urwanow - Dryhusz  Lidia

Stępniewicz Teresa

Ziemba Halina

Ziemba Stanisław

Filipiak Halina

Rawluk Lucyna

Rogala Emilia

Zubel Stanisław

Łakoma Danuta

Kaźmirak Grażyna

Klepajczuk Urszula

Jurczak Anna

Jurczak Andrzej

Karolak Szymon

Burda Tadeusz

Grześków Czesława

Słobodzian Danuta

Papla Krystyna

Matuszyk Laura

Kozłowska Krystyna

Szewczuk Grzegorz

Buciuto Zbigniew

Zator - Frączek Halina

Zarobny Henryk

Kwiecień Jarosław

Majko Jarosław

Jarymowicz Stanisław

Lichorad Bogusław

ks. Zając Stanisław

 

 

                    

                     

Absolwenci

 

W roku 1947 szkołę opuścili jej pierwsi absolwenci. Było ich 7. Troje z nich kolejne swoje kroki skierowało do gimnazjum. Pozostali ukończyli naukę na tym pierwszym etapie kształcenia. W następnych latach kończyli szkołę kolejni absolwenci W latach 1945 - 2003 Szkołę Podstawową w Czerwonej Wodzie ukończyło 2087 absolwentów. Wiele z nich zajmuje eksponowane stanowiska, pełni ważne funkcje zawodowe i społeczne. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów.

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

 

Sapiszczuk Józef

Szyszka Piotr

Cichocki Jan

Helik Maria

Helik Rudolf

Sokołowska Domicela

Żółta Anna

Fekieta Andrzej

Zator Michał

Głębocka Halina

Bobko Emilia

Kwiecień Kazimiera

Figura Renata

Czarna Franciszka

Olbert Krystyna

Michalska Teresa

Pełka Anna

Fekieta Ewa

Kujawa Zofia

Sawicka Wanda

Musielak Mariusz

Kaczorowska Maria

Kosiński Tadeusz

Fostek Maria

Sempryk Janina

Mazurkiewicz Marek

Grześków Jan

Kudyba Aleksandra

Bęćkowska Bronisława

Gołaczyńska Stanisława

Brzozowska Teresa

Mróz Daniel

Puzon Marek

Maćków Łukasz

Kulesza Maria

 

 

                                            

 

Od w/w osób zależał wygląd, estetyka, bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie placówki. Składamy im słowa wdzięczności i uznania.

 

Pracownicy szkoły w roku 2007

 

Grabowska Danuta - dyrektor szkoły

Kulesza Joanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego

Zubel Teresa - nauczyciel nauczania zintegrowanego i sztuki

Frączek Janina - nauczyciel matematyki, techniki, informatyki

Wyszyńska Anna - nauczyciel języka  polskiego, historii

Błauciak Jolanta - nauczyciel przyrody, nauczania zintegrowanego

Wojciechowska Małgorzata – nauczyciel nauczania zintegrowanego

Kościński Sławomir - nauczyciel języka angielskiego

Adaszkiewicz Maciej - nauczyciel informatyki

Fink Anna - nauczyciel języka niemieckiego

Kożuszko Wojciech - nauczyciel wychowania fizycznego

Śliwińska Bożena – pedagog szkolny

Łuczyńska Jadwiga - sekretarz szkoły

Kotkowska Ryszarda - pracownik obsługi

Bęćkowska Maria - pracownik obsługi

Maćków Andrzej - konserwator

Wojciechowski Robert - pracownik sezonowy


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie
    Kolejowa 22 59-940 Węgliniec
  • 75 77 80 285

Galeria zdjęć